COFNIJ DO STRONY GŁÓWNEJ

Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności Wstęp Szanowny Kliencie, poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych, które będą przetwarzane podczas użytkowania naszej strony internetowej (https://www.gardenico.pl) oraz celu ich przetwarzania. Niniejsze zasady ochrony prywatności oparte są o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które w dalszej części nazywać będziemy Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych oraz w oparciu Ustawę Prawo Telekomunikacyjne.

Administratorzy danych osobowych

Administratorzy danych osobowych Administratorami Twoich danych osobowych są: Gardenico sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Leona Popielskiego 1, 52-019 Wrocław. Skontaktuj się z nami Tel. +48 501 212 220 E-mail: gardenico.kontakt@gmail.com Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które oparte jest na uzasadnionych interesach Administratorów. Chodzi tu o wszystkie te cele przetwarzania wskazane w tabelach powyżej, gdzie w kolumnie podstawy przetwarzania wskazano art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane opisane w wyżej wskazanych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W związku z powyższym prosimy Cię o uzasadnienie Twojego sprzeciwu tak, abyśmy mogli poznać Twoją szczególną sytuację i aby możliwe było nasze ustosunkowanie się do niej. Dołożymy wszelkich starań, abyś jak najszybciej otrzymał informację o podjętych przez nas działaniach w związku z Twoim sprzeciwem, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania. W szczególnych sytuacjach, gdy Twój sprzeciw będzie miał skomplikowany charakter, lub gdy będzie złożony razem z innymi żądaniami, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia wskazanego wyżej terminu o kolejne dwa miesiące. Zostaniesz o tym poinformowany w ciągu miesiąca od otrzymania przez nas Twojego żądania. Jeżeli Twój sprzeciw dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych we wskazanych wyżej celach na potrzeby marketingu bezpośredniego, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym zakresie bez wnikania w zasadność Twojego sprzeciwu. W tej sytuacji, nie jest wymagane abyś uzasadniał swój sprzeciw. Wykonanie Twojego prawa do sprzeciwu jest wolne od opłat. Twój sprzeciw, możesz nam przedstawić: pisemnie pod adresem e-mail: gardenico.kontakt@gmail.com. Jakie inne prawa Ci przysługują? Zgodnie z RODO, przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratorów.

Prawo dostępu do danych osobowych

Prawo dostępu do danych osobowych Prawo dostępu do danych osobowych polega na tym, że jesteś uprawniony do uzyskania od Administratorów: potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu oraz informacji o okolicznościach przetwarzania tych danych.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Prawo do sprostowania danych polega na żądaniu przez osobę, której dane dotyczą: sprostowania nieprawidłowych (nieprawdziwych) danych osobowych; uzupełnienia niekompletnych (niepełnych) danych osobowych. Żądając sprostowania powinieneś wykazać, ze dane osobowe Ciebie dotyczące są nieprawidłowe lub niekompletne. Brak sprostowania lub uzupełnienia danych przez Administratora, uprawnia Cię do zwrócenia się do organu nadzorczego z wnioskiem o nakazanie administratorowi danych zadośćuczynienia żądaniu.

Prawo do usunięcia danych

Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) polega na możliwości żądania usunięcia danych osobowych przez Administratorów, jeżeli: Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; cofniesz zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego; Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, które nie ukończyło 16 lat. Masz też możliwości żądania, aby Administratorzy poinformowali innych administratorów danych, którym przekazali Twoje dane osobowe, że żądasz, by również ci inni Administratorzy usunęli wszelkie łącza do tych danych i kopie tych danych osobowych. Usunięcie danych powinno polegać na zniszczeniu danych osobowych (lub nośników, na jakich znajdują się dane) lub takiej modyfikacji danych osobowych, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą (np. zaczernienie). Prawo do bycia zapomnianym doznaje jednak wyjątków opisanych w RODO. Zgodnie z RODO prawo to nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne między innymi do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, jak i do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Ograniczenie przetwarzania polega na ograniczeniu przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania. Administratorzy Twoich danych osobowych są zobowiązani do ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach: gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych lub wniesiesz sprzeciw – na okres pozwalający Administratorom sprawdzić prawidłowość danych lub rozpatrzyć sprzeciw; przetwarzanie będzie niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwisz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; Administratorzy nie będą już potrzebować Twoich danych osobowych do ustalonych przez nich celów przetwarzania, ale Ty uznasz, że są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do przenoszenia danych

Prawo do przenoszenia danych polega na tym, że posiadasz uprawnienie do: otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego; przesłania tych danych innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe). Prawo do przenoszenia danych znajduje zastosowanie wtedy, gdy: przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz jeżeli dane pochodzą od Ciebie, a także przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, albo, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym przypadku, gdy uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratorów narusza RODO, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce takim organem będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych W każdym przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów na podstawie Twojej zgody, masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofać zgodę możesz: pisemnie pod adresem e-mail: gardenico.kontakt@gmail.com. Jakie są przesłanki podania przez Ciebie nam Twoich danych osobowych i konsekwencje ich niepodania? Podanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Jest tak szczególnie wtedy, gdy dane przekazujesz nam wyrażając jednocześnie zgodę na przetwarzanie. Czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji? Decyzje, jakie podejmujemy wobec Twojej osoby, w szczególności oferty, jakie Ci przedstawiamy lub reklamy jakie do Ciebie adresujemy, nie opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, Twoich danych osobowych. Jak możesz się z nami skontaktować w celu realizacji wszystkich Twoich praw? W celu realizacji swoich praw związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz się z nami skontaktować: pisemnie pod adresem e-mail: gardenico.kontakt@gmail.com. Prowadzona komunikacja jest wolna od opłat. Jeżeli Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administratorzy mogą: pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. Kontakt z nami za pośrednictwem poczty e-mail oraz formularza kontaktowego Nasza strona umożliwia Państwu kontakt z nami za pomocą poczty e-mail oraz formularza kontaktowego. Informacje dostarczone przez Państwa w ten sposób są zachowywane w celu opracowania Państwa zapytania oraz związanych z nim ewentualnych dalszych pytań, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Informacje te nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

Pliki server log

Ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia nadużyć i oszustw), mając na uwadze nasz prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy każdym wejściu na naszą stronę zapisujemy w tak zwanych plikach server log między innymi takie informacje jak adres IP użytkownika oraz czas wejścia na stronę. Informacje te są mogą być przechowywane maksymalnie 2 lata, a następnie usuwane. Informacje, których przechowanie jest niezbędne w celach dowodowych dla konkretnego przypadku są usuwane dopiero po całkowitym wyjaśnieniu tego przypadku.

Newsletter

Dane przekazane przez Państwa podczas zapisywania się na listę mailingową na nasz newsletter są wykorzystywane wyłącznie do tego celu. Dla poprawnej rejestracji potrzebujemy Państwa adres e-mailowy. Przetwarzanie Państwa danych kontaktowych oraz przesłanie newslettera następuje na podstawie udzielonego przez Państwa zezwolenia zgodnie z art. 6 lit a) RODO. W każdym momencie mogą Państwo wycofać zamówienie newslettera oraz związane z tym zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych. W każdym newsletterze znajduje się odpowiedni do tego celu link.

Linki do stron zewnętrznych

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych. Niniejsze zasady ochrony prywatności nie obejmują zewnętrznych stron internetowych, ponieważ nie jesteśmy w stanie brać odpowiedzialności za ich zawartość oraz realizację polityki ochrony danych.

Filmy You Tube umieszczone na naszej stronie

Nasza oferta internetowa obejmuje również kilka filmów. Operatorem wtyczek plug-in jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką-córką firmy Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Filmy są udostępniane przez firmę YouTube LLC, która w celu przesłania treści wymaga adresu IP Państwa komputera. Podczas wyświetlania filmów You Tube wysyła własne ciasteczka. Nie mamy wpływu na wykorzystanie Państwa adresu IP oraz na wysyłanie tych plików. Zasady ochrony prywatności opublikowane przez You Tube dostępne pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ informują o pobieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez You Tube oraz Google.

Google Maps

Nasza oferta internetowa obejmuje mapy usługi Google-Maps. Operatorem tej usługi jest firma Google LLC, 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA, która w celu przesłania treści wymaga adresu IP Państwa komputera. Nie mamy wpływu na wykorzystanie Państwa adresu IP przez Google. Zasady ochrony prywatności opublikowane przez Google dostępne są pod adresem https://policies.google.com/privacy .

Ciasteczka

Mając na uwadze nasz prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (analiza, optymalizacja i działalność ekonomiczna) stosujemy na naszej stronie ciasteczka. Są to małe pliki zapisywane na komputerze użytkownika celem przechowywania specyficznych ustawień na potrzeby naszej obecności w sieci. Dzięki nim otrzymujemy automatycznie poprzez Państwa komputer i podłączenie do Internetu określone dane (np. adres IP, używana przeglądarka, system operacyjny). Mogą Państwo używać naszej strony internetowej bez ciasteczek poprzez dezaktywację stosowania ciasteczek w Państwa przeglądarce. Niemniej jednak może to ograniczyć komfort i zakres funkcjonalny naszej oferty. Aby dowiedzieć się jak dezaktywować ciasteczka w Państwa przeglądarce, należy użyć funkcji Pomoc.

Google Analytics

Mając na uwadze nasz prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (analiza, optymalizacja i działalność ekonomiczna) stosujemy na naszej stronie Google Analytics, usługę analizy sieci Google Inc. („Google“). Google Analytics używa tzw. “ciasteczek“. Są to małe pliki zapisywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę użytkowania strony internetowej. Google może używać tych informacji do analizy użytkowania naszej strony internetowej i przygotowywać raporty o aktywności strony. Informacje generowane przez ciasteczka o użytkowaniu tej strony są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane. Dzięki ustawowym wytycznym funkcja anonimizacji IP jest aktywna, co oznacza, że Państwa adres IP został już skrócony i anonimizowany wewnątrz państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiej Strefy Ekonomicznej. Adres IP komunikowany przez Państwa przeglądarkę w zakresie Analityki Google nie jest dodawany do innych danych Google. Poza tym mogą Państwo również uniemożliwić zapisywanie danych generowanych przez ciasteczka związanych z Państwa stroną (łącznie z Państwa adresem IP), jak również przetwarzanie tych danych przez Google, poprzez ściągnięcie i zainstalowanie przeglądarki add-on dostępnej pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl . Jako alternatywa do przeglądarki add-on lub urządzeń mobilnych, należy kliknąć na ten Link aby uniemożliwić w przyszłości zapisywanie w ramach tej strony danych przez Analitykę Google. W tym celu na Państwa urządzeniu przechowywane są ciasteczka opt-out. Należy kliknąć ponownie na link, jeśli chcą Państwo usunąć ciasteczka. Prawo do zmian w polityce Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w przyszłości zmian w naszych zasadach ochrony prywatności, aby stale móc je dostosowywać do naszej strony internetowej i zmian w wymaganiach prawnych.

COFNIJ DO STRONY GŁÓWNEJ